Ochrana osobných údajov

Naše zásady ochrany údajov (GDPR)

Za kľúčovú otázku považujeme ochranu údajov. Preto venujeme maximálnu pozornosť tomu, aby sa s nimi vždy zaobchádzalo v súlade so zákonom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o., IČ 08997314, so sídlom Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 328889, tel.: +420 224 235 210, e-mail: bikeplan@bikeplan.sk (ďalej len "BIKEPLAN"), spracúva a chráni osobné údaje subjektov, ktoré získava v súvislosti so svojou činnosťou poisťovacieho makléra prostredníctvom webovej stránky https://www. bikeplan.sk (ďalej len "webová stránka") alebo iným spôsobom kontaktovať spoločnosť BIKEPLAN za účelom poskytnutia informácií o poistných produktoch a dojednania poistenia.

Spoločnosť BIKEPLAN sa ako správca údajov zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Akékoľvek použitie vašich osobných údajov môže byť použité len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť BIKEPLAN môže z času na čas zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov ich aktualizáciou na webovej lokalite.

Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame, budeme zhromažďovať, uchovávať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

V súlade s nariadením vám poskytujeme informácie uvedené nižšie:

Kontaktné údaje správcu - adresa doručenia: Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: bikeplan@bikeplan.sk; telefónne číslo +420 224 235 210.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Vaše identifikačné a kontaktné údaje spracúvame na účely vyplývajúce z našej poisťovacej činnosti, t. j. na rokovanie o uzatvorení, zmene alebo plnení poistných zmlúv v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti (poistenie bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek, cyklovozíkov a zodpovednosti);
 2. V prípade oprávneného záujmu alebo ak máme príslušný súhlas, používame vaše kontaktné údaje (e-mail/telefónne číslo) na zasielanie marketingových oznámení o produktoch BIKEPLAN;
 3. Na ochranu našich oprávnených záujmov (najmä na predchádzanie podvodným praktikám, na predchádzanie a zamedzenie porušovania našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania akýchkoľvek pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv).
 4. plnenie našich zákonných povinností (najmä plnenie našich povinností v oblasti daní, štatistiky atď.)
 5. Vaše kontaktné údaje môžeme použiť aj na zabezpečenie našej vzájomnej komunikácie a na to, aby ste mohli uplatniť svoje práva v súvislosti s ochranou údajov.

Údaje, ktoré spracovávame, zahŕňajú

 1. Vaše meno
 2. Váš dátum narodenia
 3. Vaša adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/poštová adresa
 4. Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo
 5. Informácie o značke bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 6. Informácie o type bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 7. Informácie o účele bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 8. Informácie o aktuálnej poistnej hodnote bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 9. Informácie o veku bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 10. Informácie o bezpečnosti bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka
 11. Informácie o najazdených kilometroch bicykla, e-bicykla, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíka

Spoločnosť BIKEPLAN vo všeobecnosti zhromažďuje osobné údaje priamo od dotknutých osôb. V prípade poistenia zodpovednosti za škodu zamestnancov zhromažďuje spoločnosť BIKEPLAN osobné údaje poskytnuté zamestnávateľom. V prípade cyklistického klubu/tímu alebo združenia organizovaného pre členov BIKEPLAN zhromažďuje osobné údaje poistených, ktoré poskytuje konkrétny klub/tím alebo združenie, ktorého sú členmi.

Kategórie príjemcov spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme poisťovniam, ktorých poistné produkty ponúkame a s ktorými uzatvárate poistné zmluvy, a ďalším partnerom, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť plnenie práv a povinností z poistných zmlúv. Kontaktné údaje partnerov sú k dispozícii na vyžiadanie od spoločnosti BIKEPLAN.

Vaše osobné údaje spracúvame manuálne a automatizovaným spôsobom v informačných systémoch v súlade so všetkými bezpečnostnými zásadami pre správu a spracúvanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch onebit.cz, active24.cz, forpsi cloud.

Vaše osobné údaje chránime, aby sme zabránili neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, prenosu, zmene alebo strate osobných údajov alebo inému možnému zneužitiu.

Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o samotných osobných údajoch, ako aj o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu.

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo krajín EÚ bez primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov detí

Spoločnosť BIKEPLAN spracúva vyššie uvedené osobné údaje detí mladších ako 16 rokov len s výslovným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracovávame bez vášho súhlasu len na tieto účely

 1. poskytovať službu alebo produkt;
 2. splnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú všeobecne platné právne predpisy, alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. na účely priameho marketingu).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a váš súhlas s takýmto spracovaním sa nevyžaduje.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených poistných zmlúv a po dobu stanovenú zákonom. Ak nám udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa našich produktov, budeme vaše kontaktné údaje spracúvať po dobu, kým súhlas neodvoláte.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Beriete na vedomie a boli ste poučení o svojich zákonných právach, najmä:

1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov 
a) Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Môžete tak urobiť zaslaním podpísaného písomného oznámenia na poštovú adresu spoločnosti BIKEPLAN alebo na kontaktný e-mail spoločnosti BIKEPLAN uvedený vyššie. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Beriete na vedomie, že na zabezpečenie plnenia zmluvného vzťahu z poistnej zmluvy potrebujeme spracúvať vaše identifikačné, kontaktné a platobné osobné údaje. Odvolaním vášho súhlasu nebudeme môcť zabezpečiť plnenie zmluvného vzťahu z poistnej zmluvy.

2. Právo na prístup k vašim osobným údajom 
a) Právo požadovať opravu, blokovanie alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ak sa domnievate alebo zistíte, že spoločnosť BIKEPLAN alebo ňou poverené tretie strany vykonávajú spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania.

3. Právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ak: 
a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; 
b) odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie; 
c) namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie; 
d) vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať spoločnosť BIKEPLAN o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

a) spochybňujete presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby spoločnosť BIKEPLAN mohla overiť presnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je nezákonné a vy odmietate vymazať osobné údaje a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania; 
c) spoločnosť BIKEPLAN už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Spoločnosť BIKEPLAN má právo preniesť vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos svojich osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva vyplývajúce zo spracúvania vašich osobných údajov tak, že kontaktujete prevádzkovateľa (BIKEPLAN) na adrese pre doručovanie Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: bikeplan@bikeplan.sk; telefónne číslo +420 224 235 210.

Právo podať sťažnosť

Sťažnosť na spoločnosť BIKEPLAN ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese BIKEPLAN, adresa pre doručovanie Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: bikeplan@bikeplan.sk.