Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek a cyklovozíkov a pre poistenie zodpovednosti za ich prevádzku (VPP BikePlan 10/2021)

Prehľad poistných podmienok

Tieto poistné podmienky sa vzťahujú na poistné zmluvy s dátumom začiatku poistenia alebo obnovenia poistenia od 01.10.2021 a platia pre poistenie bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, elektrokolobežiek, cyklovozíkov a poistenie zodpovednosti za ich prevádzku.

Názov poisťovateľa

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo registrovaná v Nemecku na miestnom súde v Hannoveri pod číslom HRB 211924, konajúci prostredníctvom švédskej pobočky so sídlom Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko. Poisťovateľ je zahraničnou poisťovňou, ktorá pôsobí v Českej republike aj na Slovensku v rámci cezhraničného poskytovania služieb (Freedom of Services). V Českej republike aj na Slovensku poistiteľ dojednáva poistenie prostredníctvom spoločnosti: CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 07947208, zapísané v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 310327. 

Úvodné ustanovenia

  1. Tieto poistné podmienky tvoria spolu s poistnou zmluvou jeden neoddeliteľný celok.
  2. Za týchto poistných podmienok je možné dohodnúť:
    a) Poistenie majetku pre predmety, uvedené v poistnej zmluve
    b) Poistenie zodpovednosti osoby, ktorá spôsobila ujmu tretej osobe prevádzkou bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, elektrokolobežiek a cyklovozíkov. Poistenie zodpovednosti je možné uzatvoriť len v prípade, ak je súčasne uzatvorené poistenie majetku na tento predmet v rozsahu článkov 7-12 týchto poistných podmienok; poistná zmluva zaniká zánikom tohto poistenia.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Rozsah poistného krytia

Základný rozsah poistnej ochrany sa dojednáva len pre bežnú rekreačnú aktivitu, nezahŕňajúcu užívanie predmetov poistenia spôsobom, ktorý je predmetom dodatkového poistenia.

Dodatočnú poistnú ochranu je možné dojednať:  
a) pre aktivity na špeciálnych trasách pre horské bicykle (singletrail/ singletrack/downhill)
b) pre účasť na organizovaných závodoch 

Článok 2 - Územná platnosť

Geografická Európa

Článok 3 - Poistné plnenia

Limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť a maximálny ročný limit na všetky poistné udalosti je uvedený v poistnej zmluve.  

Poistné plnenie sa znižuje o spoluúčasť, ktorou sa poistený podieľa na každej vzniknutej poistnej udalosti. Spoluúčasť je uvedená v poistnej zmluve.  

Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie v tuzemskej mene Slovenskej republiky  (EUR) , pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pokiaľ by sa poistné plnenie poskytovalo v cudzej mene, použije sa konverzný kurz vyhlásený Českou národnou bankou ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Článok 4 - Všeobecné povinnosti poistníka a poisteného

Pri rokovaní o uzavretí zmluvy je poistník povinný uviesť pravdivo a úplne všetky vstupné informácie, ktoré si poistiteľ vyžiada.

V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:

a) túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prostredníctvom online formulára Hlášení škod na www.bikeplan.sk a následne postupovať podľa pokynov likvidátora poistných udalostí INSERVIS Slovakia s.r.o., informovať ho pravdivo a úplne o vzniku a rozsahu tejto udalosti;
b) predložiť INSERVIS Slovakia s.r.o. nevyhnutné doklady a podklady, ktoré si vyžiada;
c) minimalizovať rozsah a následky škodovej udalosti;
d) umožniť INSERVIS Slovakia s.r.o. alebo ním povereným osobám šetrenie nevyhnutné na posúdenie nároku na poistné plnenie a určenie jeho výšky (najmä umožniť prehliadku poškodenej veci a preskúmať príčiny a rozsah škody či ujmy);

Článok 5 - Všeobecné dôsledky porušenia povinností poistníka a poisteného

Ak porušil poistník alebo poistený povinnosť uvedenú v Článku 4 bod 1 týchto poistných podmienok zaslať najmä požadované fotografie a výrobné číslo predmetu poistenia, je poistiteľ oprávnený pre poistné nebezpečenstvo odcudzenia a lúpežné prepadnutie poistné plnenie odmietnuť.  

Ak porušil poistník alebo poistený niektorú z ďalších povinností uvedených v Článkoch 4 a 12 týchto podmienok a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej priebeh alebo zväčšenie rozsahu jej následkov alebo na zistenie alebo určenie výšky poistného plnenia, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie až o 50 %. 

Článok 6 - Všeobecné výluky z poistenia

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli, boli spôsobené alebo sa zväčšili v dôsledku:

a) úmyselného alebo hrubo nedbalého konania poisteného, jeho trestného činu, samovraždy alebo stávky;
b) pod vplyvom alkoholu, psychotropných látok a drog alebo iných podobných látok;
c) odplatné služby zdieľania alebo zapožičania predmetov poistenia, ak je poskytovateľ týchto služieb v pozícii poistníka či poisteného.

Poistenie majetku

Článok 7 - Poistná udalosť

Poistnou udalosťou sa na účely tohto poistenia rozumie náhodné poškodenie alebo zničenie alebo odcudzenie poisteného predmetu poistenia v dôsledku poisteného poistného nebezpečenstva vrátane prípadov, keď je poistený predmet poistenia poškodený, zničený v priamej súvislosti s tým, pokiaľ je s takou udalosťou spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

Článok 8 - Predmet poistenia

Poistenie môže byť dojednané pre nasledujúce predmety poistenia:

a) Nové alebo použité nepoškodené bicykle alebo elektrobicykle;
b) Nové alebo použité nepoškodené kolobežky alebo elektrokolobežky;
c) Nové alebo použité nepoškodené cyklovozíky. 

Poistenie sa vzťahuje na predmety poistenia ktorých vlastníkom je poistený, alebo ktorý ich právom užíva alebo ich prevzal na základe zmluvy.

Z príslušenstva predmetu poistnej ochrany je poistená iba batéria, v prípade odcudzenia však iba do 50 % jej hodnoty.

Článok 9 - Rozsah poistenia

Rozsah poistenia sa dojednáva pre nasledujúce poistné nebezpečenstvá:

a) odcudzenie zabezpečeného predmetu poistenia;  
b) lúpežné prepadnutie;
c) poškodenie pri preprave predmetu poistenia;
d) poškodenie pri nehode predmetu poistenia;  
e) vandalizmus;
f) živelné a prírodné katastrofe;
g) poškodenie vlastných vecí a príslušenstva v prípade úrazu poisteného pri nehode predmetu poistenia, a to až do výšky takto vzniknutej škody, maximálne však 400 EUR.  

Pre prípady odcudzenia, lúpežného prepadnutia a vandalizmu je poskytnutie poistného plnenia viazané na potvrdenie polície o spáchaní/vyšetrení takého činu.  

Poistenie sa nevzťahuje na estetické poškodenie predmetu poistenia napr. drobné odreniny, čiary, značky a pod., ktoré nebránia funkčnosti predmetu poistenia.

Článok 10 - Výluky z poistenia

Poisťovateľ ďalej neposkytne poistné plnenie za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli, boli spôsobené alebo sa zväčšili v dôsledku:

a) opravy alebo údržby poisteného predmetu;
b) nedodržanie návodu na obsluhu;
c) korózie a následným poškodením v dôsledku korózie;
d) opotrebenie, trvalým vplyvom prevádzky, postupným starnutím, únavou materiálu, nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením;
e) škody na dieloch, ktoré sa pravidelne, často alebo opakovane vymieňajú v dôsledku svojej špecifickej funkcie alebo na opotrebenie;
f) škody, na ktoré sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom alebo predajcom;
g) odcudzenie či poškodenie predmetu poistenia odovzdaného do úschovy.

Poistenie sa tiež nevzťahuje na odcudzenie predmetu poistenia v nočných hodinách (22.00 hod – 6.00 hod) z automobilu, nosiča alebo inak uzamknutého kolesa, s výnimkou jeho uloženia v uzamknutej nehnuteľnosti.

Poisťovateľ ďalej neposkytne poistné plnenie za akékoľvek následné finančné škody, najmä stratu na zárobku a ušlý zisk.

Článok 11 - Výpočet poistného plnenia

V prípade poistnej udalosti bude poistenému poskytnuté poistné plnenie formou úhrady primeraných nákladov na opravu alebo iná forma úhrady s ohľadom na druh poistnej udalosti či spôsob poškodenia.

Pri nových predmetoch poistenia do veku 1 roka sa poistenie dojednáva na novú cenu.  

Pri použitých predmetoch poistenia sa stanoví poistná hodnota na návrh poistníka. Pri likvidácii škodovej udalosti vyplatí poisťovňa poistné plnenie maximálne vo výške obvyklej ceny.  

Poistné plnenie sa poskytuje vo výške vyčíslenej bez dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ oprávnená osoba nemá nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a pokiaľ bola daň z pridanej hodnoty oprávnenej osobe naúčtovaná, poskytne poistiteľ poistné plnenie vrátane dane z pridanej hodnoty.

Pokiaľ bol predmet poistenia s poistnou čiastkou nad 2.000,- EUR odcudzený zo zdieľanej miestnosti (napr. sušiareň, kočikáreň), poistné plnenie sa vypočíta z tohto limitu (2.000,- EUR), nie zo dohodnutej poistnej sumy. Za zdieľané miestnosti nie sú považované priestory v ubytovacích zariadeniach ako sú hotely, motely, penzióny, atď.

Článok 12 - Povinnosti a odporúčania poistníka, poisteného

Tento článok sa vzťahuje na povinnosti poistníka, poisteného na zabezpečenie ochrany predmetu pred odcudzením a na splnenie podmienok uplatnenia náhrady škody z poistného nebezpečenstva odcudzenia zabezpečeného predmetu poistenia, čl. 9.1 písm. a) týchto poistných podmienok:

V prípade opustenia predmetu poistenia je poistník povinný ho rámom pripútať k pevnému masívnemu základu, uzamknúť, prípadne zabezpečiť ďalším zariadením (napr. alarmom) a to mieste na to určenom či obvyklom.

Ak je hodnota predmetu poistenia do 4.000 EUR, musí byť predmet poistenia kompletne zaregistrovaný v medzinárodnom registri (BPIR - BikePlan International Register), ktorý musí každý poistník po dojednaní online poistenia vyplniť (zaslať najmä požadované fotografie a sériové číslo predmetu poistenia). Odporúčame tiež, aby bol predmet poistenia zaregistrovaný v centrálnom registri bicyklov CEREK alebo označený forenzným označením (syntetická DNA bicykla) a zaregistrovaný v medzinárodnom registri DATATAG.

Ak je hodnota poisteného predmetu vyššia ako 4.000 EUR, musí byť predmet kompletne zaregistrovaný v medzinárodnom registri (BPIR - BikePlan International Register), na ktorého doplnenie (najmä zaslanie požadovaných fotografií a výrobného čísla poisteného predmetu) je každý poistník po dojednaní poistenia online vyzvaný. Odporúča sa tiež zaregistrovať predmet poistenia v centrálnom registri bicyklov CEREK alebo ho označiť forenzným označením (syntetická DNA bicykla) a zaregistrovať ho v medzinárodnom registri DATATAG. Predmet poistenia musí byť uzamknutý bezpečnostným zámkom minimálne s bezpečnostným lankom, ktorého súčasťou je alarm na bicykel, alebo uzamknutý bezpečnostným zámkom s bezpečnostným lankom a samostatne nainštalovaný alarm na bicykel.

Vo všetkých uvedených prípadoch môže byť bezpečnostný zámok s bezpečnostným káblom alebo alarm na bicykli nahadený funkčným sledovacím zariadením GPS.

V priebehu doby trvania poistenia odporúčame poistníkovi, poistenému zaistiť pravidelné servisovanie predmetu poistenia (aspoň 1x za kalendárny rok) a uchovávať všetky doklady o servise a prípadných obmenách dielov na bicykli. Pri likvidácii poistnej udalosti na požiadanie predložiť servisný protokol a ďalšie doklady týkajúce sa stavu bicykla likvidátorovi poistnej udalosti.    

V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:

a) v prípade odcudzenia predmetu poistenia to bezodkladne oznámiť Polícii;;  
b) nechať predmet poistenia opraviť v špecializovanom / doporučenom zmluvnom servise podľa rozhodnutia INSERVIS Slovakia s.r.o.

Poistenie zodpovednosti

Článok 13 - Poistná udalosť

Poistnou udalosťou sa rozumie udalosť spočívajúca vo vzniku škody či ujmy tretej osobe, ktorá vznikla v poistnej dobe dojednanej v poistnej zmluve prevádzkou bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, elektrokolobežiek a cyklovozíkov v dôsledku porušenia právnej povinnosti poisteného. Za poistenú osobu sa na účely tohto poistenia považuje aj osoba, ktorá predmet poistenia právom používa v prípade, že je takto dojednané v poistnej zmluve.

Článok 14 - Rozsah poistenia

Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ uhradil:  

a) škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú ublížením na zdraví alebo usmrtením;  
b) škodu na veci spôsobenú jej poškodením, zničením alebo stratou (na živé zviera sa použijú ustanovenia o veci obdobne, avšak len v rozsahu neodporujúcom jeho povahe);
c) ujmu na imaní vyplývajúcu z ujmy na zdraví, z ujmy pri usmrtení a zo škody na veci (tzv. následnú finančnú škodu);
d) náklady právneho zastúpenia;
e)   ďalšie náklady a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s poistnou udalosťou, avšak iba ak na ich vynaloženie dal poisťovateľ predchádzajúci písomný súhlas, to všetko za predpokladu, že k takým ujmám či škodám a/alebo nákladom došlo v dôsledku porušenia právnej povinnosti poisteného.  

Poistený má ďalej právo, aby za neho poisťovateľ uhradil regresnú náhradu za náklady vynaložené zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech tretej osoby v dôsledku nedbanlivého protiprávneho konania poisteného.  

Článok 15 - Výluky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody a ujmy, ktoré vznikli  

a) prevádzkou elektrobicyklu alebo elektrokolobežky, ktoré sa môže pohybovať s podporou motora rýchlejšie ako 25 km/h a ktorých výkon motora presahuje 250 W u elektrobicykla a 1 kW u elektrokolobežky;
b) prevzatím alebo uznaním povinnosti na náhradu škody alebo inej ujmy nad rámec ustanovený právnymi predpismi, vrátane zmluvných pokút alebo penále, zmluvnej náhrady škody, zmluvných úrokov z omeškania či iných zmluvných dojednaní alebo nad rámec dohodnutej limitácie škody či ujmy medzi poisteným a poškodeným;  
c) na prirodzených právach človeka s výnimkou nemajetkovej ujmy spôsobenej ublížením na zdraví alebo usmrtením;
d) pri pracovnom úraze a chorobe z povolania;  
e) čistou finančnou škodou alebo škodou v podobe pokuty alebo penále;  
f) v priamej alebo nepriamej súvislosti s prenosnými chorobami alebo súvisiacich opatrení príslušných orgánov.

Poistenie sa nevzťahuje na škody či ujmy vzniknuté poistenému, osobám blízkym poistenému a osobám majetkovo prepojeným s poisteným, a to do výšky ich percentuálneho spoluvlastníckeho podielu. Táto výluka sa však nevzťahuje na ujmy na zdraví.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 16 - Forma rokovania, doručovania

Rokovania a doručovania prebieha prostredníctvom webových stránok www.bikeplan.sk elektronicky. Kontakty sú uvedené v poistke, ktorú každý poistený dostane pri dojednaní poistnej zmluvy.

Článok 17 - Doba trvania poistenia a poistné

Poistná zmluva je uzavretá okamihom zaplatením poistného. Poistné sa stanoví ako jednorazové poistné na dobu trvania poistenia (jedného roka, prípadne na dobu kratšiu) a to na základe reálnych poistno-matematických predpokladov jednotlivých rizík a ceny poistenej veci. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve (poistke).  

Článok 18 - Zánik poistenia

Poistenie zaniká uplynutím doby, dohodou, alebo nezaplatením poistného. Poistník alebo poistiteľ môžu odstúpiť od poistnej zmluvy pre porušenie povinnosti uviesť pravdivé údaje. Od poistenia dohodnutého na diaľku na jeden rok môže poistník odstúpiť do 14 dní od uzavretia zmluvy. Poistník alebo poistiteľ môžu poistenie vypovedať s 8-dňovou výpovednou lehotou do 2 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy, alebo s jednomesačnou výpovednou lehotou do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti. Ak dôjde k zániku poistenia majetku v rozsahu článkov 7-12 týchto poistných podmienok, poistná zmluva zaniká. 

Článek 19 - Rozhodné právo

Poistná zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pre spory vyplývajúce z poistnej zmluvy alebo s ňou súvisiace sú príslušné súdy pre Prahu 2 v Českej republike.

Článok 20 - Riešenie sťažností

Poistník, poistený, oprávnená osoba, popr. iné osoby, ktorých sa toto poistenie týka, môžu prípadné sťažnosti zasielať v písomnej podobe na adresu CEE Specialty s.r.o. Sťažnosť bude vybavená konateľom spoločnosti, a to v lehote 30 dní od dátumu obdržania. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti je možné sa obrátiť na Českú národnú banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, ktorá je orgánom dohľadu nad poisťovníctvom. 

Článok 21 - Ustanovenia o osobných údajoch

Poistený dáva poisťovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v súlade s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., (zákon o zpracování osobních údajů) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). o spracovaní osobných údajov uplatnením nároku na poskytnutie poistného plnenia. Na účely ustanovenia zákona č. 110/2019 Sb. má poisťovateľ postavenie správcu osobných údajov. Viacej informácií:

GDPR policy - CEE Specialty (CZ)
Privacy Notice - HDI Global Specialty (EN)

Článok 22 - Výklad pojmov

BPIR - skratka pre BikePlan International Registrer. Toto je medzinárodný register BikePlan, v ktorom evidujeme všetky poistené veci zákazníkov BikePlan. Poistená vec sa po dojednaní poistenia automaticky zaregistruje do registra BPIR, ale úplná registrácia je možná až po zaslaní požadovaných fotografií a sériového čísla poistenej veci. BPIR slúži nielen pre interné potreby BikePlan, ale aj pre potreby polície v prípade krádeže poistenej veci;

Fotografická dokumentácia - ku každému predmetu poistenia požadujeme minimálne 3 fotografie predmetu poistenia. Presná špecifikácia a pokyny na zaslanie požadovaných fotografií sú uvedené pri dojednávaní poistenia aj bezprostredne po ňom;

Jednorázové poistné  - poistné za celú dobu poistenia;

Odcudzenie (zabezpečeného predmetu poistenia) - neoprávnené splnomocnenie sa poistenej veci alebo jej poškodenie, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu vec pred odcudzením:  

a) násilím prekonal zámok / bezpečnostný zámok s cykloalarmom / cykloalarm  
b) násilím prekonal zabezpečenie brániace vstupu neoprávnených osôb do poistených priestorov alebo
c) vnikol do uzamknutých poistených priestorov pomocou originálneho kľúča alebo jeho duplikátu, ktorého sa zmocnil násilným vlámaním

za odcudzenie je považovaný aj pokus o neho;

Lúpežné prepadnutie - neoprávnené zmocnienie sa poistenej veci alebo jej poškodenie páchateľom za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia; 

Nová cena - čiastka, ktorú je nutné v mieste poistenia bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti vynaložiť na obstaranie tej istej novej veci alebo novej veci porovnateľného druhu, kvality a parametrov;

Nehoda  - udalosť v prevádzke na pozemných komunikáciách aj mimo týchto komunikácií (havárie, stret), pri ktorej dôjde ku škode na predmete poistenia v priamej súvislosti s jeho prevádzkou v pohybe;

Poistný záujem - oprávnená potreba ochrany pred následkami poistnej udalosti;

Poistený - osoba, na ktorej majetok alebo inú hodnotu poistného záujmu sa poistenie vzťahuje;

Poistná doba - časové obdobie, na ktoré bolo poistenie dohodnuté; 

Poistitel - právnická osoba oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť podľa zákona o poisťovníctve. Poisťovateľom je zvyčajne poisťovňa;

Poškodenie - taká nepriaznivá zmena hmotnej podstaty poistenej veci, ktorú možno odstrániť opravou, alebo pri nemožnosti vec opraviť zostáva táto vec použiteľná (alebo čiastočne použiteľná) na pôvodný účel;

Poškodený - osoba, ktorej bola poistnou udalosťou spôsobená škoda či ujma a ktorá má právo na jej náhradu;

Príslušenstvo predmetu poistenia - batérie, svetla, alarm, všetky doplnky výbavy, bez ktorých je predmet poistenia za trvalého osvetlenia plne funkčný;

Sériové číslo - sériové číslo výrobcu na predmete poistenia;

Zdieľaná miestnosť - miestnosť, kam majú prístup ďalší obyvatelia domu. Za zdieľané miestnosti nie sú považované priestory v ubytovacích zariadeniach ako sú hotely, motely, penzióny, atď.;

Škodná udalosť - udalosť, ktorá mala za následok vznik škody alebo ujmy a na základe ktorej môže vzniknúť nárok na poistné plnenie;

Účastníci poistenia - poisťovateľ a poistník ako zmluvnej strany a ďalej poistený a každá ďalšia osoba, ktorej z poistenia vzniklo právo alebo povinnosť;

Úraz - porucha zdravia spôsobená náhle a vonkajšou príčinou, ktorá pôsobí náhle alebo pomerne krátkou, časovo obmedzenou dobou, nezávisle na vôli postihnutej osoby. Úraz je nutné doložiť lekárskou správou;

Zničenie (totálna škoda) - technická alebo ekonomická totálna škoda, taká nepriaznivá zmena hmotnej podstaty poistenej veci, ktorú nemožno odstrániť opravou a vec nie je naďalej použiteľná na pôvodný účel; prípadne oprava by prevýšila časovú cenu poistenej veci;

Živel  - nasledujúce živelné poistné nebezpečenstvá: víchrica, krupobitie, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy a zrútenie skál, lavína, ťažoba snehu alebo námrazy, pád predmetu, vodovodné škody, náraz vozidla, dym a aerodynamický tresk;

Maklér/Broker - je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo vykonávať činnosť sprostredkovania poistenia na základe zákona č. 170/2018 Z. z.