Právna klauzula

Prevádzkovateľ webovej stránky

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.bikeplan.sk (ďalej tiež "internetová stránka & BIKEPLAN") je spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o., so sídlom Praha 4, Golčova 485, PSČ 148 00, Česká republika, IČO 089 97 314, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe, vložka C, oddiel 328889.

Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ má všetky práva vyplývajúce z licencie podľa Autorského zákona k samotnému obsahu webovej stránky, vrátane textu a jeho dizajnu, náčrtov, grafiky, všetkých obrázkov na tejto webovej stránke, ako aj k výberu a usporiadaniu súborov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Všetky údaje a materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a nesmú sa používať inak, ako je uvedené v týchto podmienkach, bez písomného súhlasu spoločnosti MyPlan Insurance s.r.o. Používateľ týmto berie na vedomie, že je zodpovedný za akékoľvek porušenie týchto autorských práv. Ak nie je uvedené inak, obsah uverejnený na tejto webovej stránke sa môže reprodukovať alebo šíriť len v nezmenenej podobe a len na osobné, nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie obsahu je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MyPlan Insurance s.r.o.

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú chránené v prospech oprávnených subjektov. To platí najmä pre značky, typové označenia, logá a emblémy.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o. zaručuje maximálnu ochranu osobných údajov a údajov používateľov. Prístup na webovú stránku www.bikeplan.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na tejto webovej stránke môže byť úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 v platnom znení v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a ďalšie informácie požadované vo formulároch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s týmito údajmi bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a bude ich používať len v rozsahu potrebnom na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a vždy tak, aby nedošlo k poškodeniu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ používa tieto údaje aj na svoje interné účely, najmä na reklamné a propagačné aktivity, monitorovanie kvality služieb a spokojnosti klientov.

Používateľ súhlasí s vyššie uvedenými postupmi prevádzkovateľa, a to na dobu neurčitú. Súhlas možno odvolať písomno alebo elektronicky na: bikeplan@bikeplan.sk.

Informácie o ponúkaných produktoch

Všetky informácie poskytované v súvislosti s produktom poistenia majetku (bicykle, elektrobicykle, kolobežky, e-kolobežky, cyklovozíky) a poistenia zodpovednosti za škodu pre cyklistov a jazdcov na klasickej kolobežke a e-kolobežke sú vždy aktuálne. MyPlan Insurance s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien, podmienok a parametrov produktu.

Odkazy na webové stránky alebo informácie tretích strán

Na webovej lokalite môžete nájsť odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré vám pomôžu získať prístup k ďalším informačným zdrojom. Spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o. nemôže tieto webové stránky nijako ovplyvniť, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k týmto webovým stránkam tretích strán.

Používanie webovej stránky koncovým používateľom

Spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu používateľom vzniknúť v súvislosti s používaním webových stránok www.bikeplan.sk, bez ohľadu na príčinu. Prezeranie webovej stránky www.bikeplan.sk predpokladá znalosť vlastností počítačovej technológie a internetu a pochopenie všetkých rizík spojených s ich používaním. Spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o. vyzýva každého používateľa tejto webovej stránky, aby prijal všetky opatrenia na ochranu svojich údajov, prístupových údajov k účtu a softvéru. Prezeranie tejto stránky, ako aj iných stránok, na ktoré môže odkazovať, je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa. Spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z používania tu uverejnených informácií alebo nástrojov, ktoré sú tu ponúkané na stiahnutie. Webová stránka www.bikeplan.sk používa dočasné súbory ("cookies"), ktorých ukladaniu na pevný disk počítača môže používateľ zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; tieto dočasné súbory môže používateľ z počítača kedykoľvek odstrániť.

Mimosúdne riešenie sporov

Zo zákona sme povinní vás informovať, že Európska komisia zriadila online platformu na mimosúdne riešenie sporov s názvom ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V prípade Českej republiky je všeobecným orgánom pre mimosúdne riešenie sporov Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ Poučenie podľa § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa -- spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, Ústredný inšpektorát -- oddelenie ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, Česká republika. web: adr.coi.cz

Copyright © 2022 MyPlan Insurance s.r.o. Všetky práva vyhradené!