Legislatívne podmienky

Informácie pre záujemcov o poistenie BikePlan

Medzinárodný poisťovací broker

So zákazníkmi poisťovateľ jedná prostredníctvom MyPlan Insurance s.r.o. (dále jen “BikePlan“), Golčova 485, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 08997314, zapísané v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 328889. Vo výnimočných prípadoch koná poisťovateľ so zákazníkmi priamo prostredníctvom poverených.

Poisťovateľ

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo registrovaná v Nemecku na miestnom súde v Hannoveri pod číslom HRB 211924, konajúci prostredníctvom švédskej pobočky so sídlom Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko. Poisťovateľ je zahraničnou poisťovňou, ktorá pôsobí v Českej republike aj na Slovensku v rámci cezhraničného poskytovania služieb (Freedom of Services). V Českej republike aj na Slovensku poistiteľ dojednáva poistenie prostredníctvom spoločnosti: CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 07947208, zapísané v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 310327

Dohľad v poisťovníctve

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Hinweisgeberstelle, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Německo a Česká národná banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.

Definícia poistenia

Produkt BikePlan je neživotné majetkové poistenie bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, elektrokolobežiek, cyklovozíkov a tiež poistenie zodpovednosti z prevádzky poisteného bicykla, elektrobicykla, kolobežky, elektrokolobežky aj cyklovozíka. Poistné krytie môže byť rozšírené pre aktivity na špeciálnych cestách a miestach (singletrail / singletrack / downhill / bikepark) aj pre účasť na organizovaných pretekoch. Územným rozsahom je Európa. Bližšie informácie o poistení nájdete v poistných podmienkach.  

Doba platnosti poistnej zmluvy

Začiatok aj koniec poistenia je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného a trvá štandardne jeden rok, prípadne dobu kratšiu či dlhšiu, dohodnutú v poistnej zmluve. Pred uplynutím poistnej doby je poistník opýtaný na aktuálny stav jeho potrieb a podľa jeho požiadaviek potom dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy na ďalšiu dobu poistenia.

Spôsob zániku poistnej zmluvy

Poistná zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, dohodou zmluvných strán, nezaplatením poistného na ďalšie poistné obdobie.

Poistník môže poistenie vypovedať výpoveďou, ktorá:

- je doručená druhej zmluvnej strane do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a ktorá má osemdňovú výpovednú dobu
- je doručená druhej zmluvnej strane do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti a ktorá má mesačnú výpovednú dobu

Poistenie môže tiež zaniknúť z ďalších dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku a/alebo v poistných podmienkach.

Spôsob a doba platenia poistného

V poistnej zmluve je uvedené, k akému dňu je poistník povinný platiť poistné a na aký bankový účet má byť platba poistného hradená. Poistné je potrebné zaplatiť do 7 dní od dátumu dojednania, bez ohľadu na dátum začiatku platnosti poistenia. Ak poistník neurobí platbu včas, ponuka stráca platnosť a poistenie nevzniká, nevznikne teda ani nárok na poistné plnenie.

Výška poistného

Poistné je závislé na výbere varianty poistenia, ktoré sa si poistený vyberie a je stanovené ako ročné poistné.  

Odstúpenie od poistnej zmluvy  

Pri poistnej zmluve uzavretej formou obchodu na diaľku má poistník právo bez udania dôvodu písomne odstúpiť od poistnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy alebo odo dňa, keď mu boli oznámené poistné podmienky, pokiaľ k tomuto oznámeniu dôjde na jeho žiadosť po uzavretí poistnej zmluvy. Poistník má tiež právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak porušiteľ porušil povinnosť ustanovenú v § 2789 Občianskeho zákonníka.  

Minimálna dĺžka trvania poistnej zmluvy

Začiatok aj koniec poistenia je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného a štandardne trvá jeden rok, prípadne dobu dlhšiu či kratšiu, dohodnutú v poistnej zmluve.

Právo platné pre poistnú zmluvu

Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.  

Použitý jazyk

Komunikácia počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku bude prebiehať češtině aj slovenčine, poistné podmienky a ďalšie informácie sú taktiež poskytované v slovenčine.  

Bližšie informácie

Záujemca o uzavretie poistnej zmluvy na diaľku môže na vyžiadanie obdržať od BikePlan ďalšie informácie o povahe vyššie uvedených skutočností na tel. (+420) 224 235 210, email bikeplan@bikeplan.sk

Poistné podmienky

Poistník môže počas trvania poistnej zmluvy uzatvorenej na diaľku požiadať BikePlan o zaslanie poistných podmienok v tlačenej podobe a zmeniť spôsob komunikácie na diaľku.  

Spracovanie osobných údajov

Poisťovňa a BikePlan sú oprávnení na účely uzavretia poistnej zmluvy a likvidácie poistnej udalosti spracovávať (tzn. zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, vyhľadávať, používať, uchovávať, triediť alebo kombinovať, blokovať a likvidovať) osobné údaje poistencov a poistených (meno, priezvisko, rod. číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska) a v prípade poistnej udalosti súvisiacej so zdravotným stavom aj citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu. Pokiaľ tieto osoby (subjekty údajov) odmietnu uvedené údaje poskytnúť, nemôže byť poistná zmluva uzavretá, resp. vykonaná likvidácia poistnej udalosti.